Accounts Payable Supervisor (Bangkok based)

Apply Now

Bangkok, Thailand

About Agoda 

Agoda is an online travel booking platform for accommodations, flights, and more. We build and deploy cutting-edge technology that connects travelers with more than 2.5 million accommodations globally. Based in Asia and part of Booking Holdings, our 6,000+ employees representing 90+ nationalities foster a work environment rich in diversity, creativity, and collaboration. We innovate through a culture of experimentation and ownership, enhancing the ability for our customers to experience the world.

Get to Know our Team: 

Agoda เป็นบริษัทที่มีความก้าวหน้าและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เราได้มีการขยายการเข้าถึงการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของเราไปทั่วโลกและทีมการเงินของเราก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญสู่ความสำเร็จนี้
เรารักษาการดำเนินงานทางการเงินแบบวันต่อวันอย่างมั่นคง ในขณะเดียวกันเรายังคอยจับตาดูโอกาสในอนาคต ไม่เพียงแต่เรามีบทบาทเฉพาะในการบริหารความเสี่ยงให้สมดุลกับนวัตกรรมและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เรายังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเสริมศักยภาพสำหรับทั้งสมาชิกในทีมของเราและรวมถึงคนในบริษัทอีกด้วย ทั้งการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ฝังลึกในวัฒนธรรมองค์กรของเรา เราจึงให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ที่ผู้นำธุรกิจของอโกด้าจำเป็นต้องผลักดันสู่ดินแดนใหม่ ด้วยวิธีที่ยั่งยืน ทั้งนี้เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพใน Agoda Finance Team ทุกหน้าที่ภายในทีมมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน

The Opportunity: 

ตำแหน่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการโปรเจกต์ อาทิ การคิดริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการหลังทดลองโปรเจกต์ และการปรับปรุงกระบวนการของหน้าที่การจ่ายเงิน ผู้สมัครจะได้รับโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของเรา หน้าที่ของคุณอาจรวมถึงการดำเนินการใช้วิธีการชำระเงินใหม่ การชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการออกแบบกระแสข้อมูลและขั้นตอนการทำงานสำหรับโปรเจกต์ใหม่

In this Role, you’ll get to:  

 • ดำเนินการจ่ายเงินและปิดบัญชีประจำวัน รวมถึงการปิดบัญชีประจำเดือนสำหรับบัญชี AP
 • ตรวจสอบความแม่นยำและส่งข้อมูลการเงินที่รับผิดชอบตามเวลาที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบระบบบัญชีและระบบ IT ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้/เจ้าหนี้/บัญชีรายการสมมติและระบบการจองอย่างเหมาะสม
 • ควบคุมงานประจำวันของสมาชิกในทีม ให้การส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพตามระดับบริการที่ตกลงไว้
 • เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผู้นำโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่องและอื่นๆ และทำให้แน่ใจว่าโปรเกจต์ได้รับมอบหมายนั้นเสร็จตามเวลาและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
 • ให้การสนับสนุนในการประมวลธุรกรรม (รวมถึงการตรวจสอบและการอนุมัติ) โดยเฉพาะสำหรับธุรกรรมที่ซับซ้อน
 • สนับสนุนทีมในการดำเนินการทำฌปรเจกต์ 
 • ตรวจสอบว่ากระบวนการตรงตามการควบคุมภายใน (SOX)
 • ตรวจสอบหากมีความผิดปกติขแงงานและแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติหรือมีปัญหาและนำเสนอแก้ไขโดยทันทีและภายในกำหนดเวลาที่กำหนด
 • ร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งภายในและนอกทีมการเงิน
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไว้ทันที
 • เข้าร่วมการบริหารจัดการและพัฒนาแผนก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างประสบความสำเร็จ
 • แก้ไขคำถามที่เกี่ยวกับการชำระเงินด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อกิจกรรมประจำวันและรายงาน
 • กำจัดกระบวนการที่ไม่จำเป็น
 • ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบของธนาคารกลางและกฎระเบียบการชำระเงินใหม่

 

What you’ll Need to Succeed: 

 • จบปริญญาตรีในสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5-7  ปีในสายงานบัญชี
 • มีทักษะการแก้ปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ การจัดการเชิงรุก การทำงานเป็นทีม และตรงต่อเวลา
 • มีทักษะหรือประสบการณ์ในการใช้ MS Office Application
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม
 • มีประสบการ์ณ์การใช้งาน ERP Software (Oracle)
 • มีประสบการณ์คุมทีม และมีทักษะในการ์ณนำเสนองาน

It’s Great If You Have: 

 • CPA และมีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี
 • ประกบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน
 • ทักษะ SQL

 

Equal Opportunity Employer 

At Agoda, we pride ourselves on being a company represented by people of all different backgrounds and orientations. We prioritize attracting diverse talent and cultivating an inclusive environment that encourages collaboration and innovation. Employment at Agoda is based solely on a person’s merit and qualifications. We are committed to providing equal employment opportunity regardless of sex, age, race, color, national origin, religion, marital status, pregnancy, sexual orientation, gender identity, disability, citizenship, veteran or military status, and other legally protected characteristics.

We will keep your application on file so that we can consider you for future vacancies and you can always ask to have your details removed from the file. For more details please read our privacy policy.

To all recruitment agencies: Agoda does not accept third party resumes. Please do not send resumes to our jobs alias, Agoda employees or any other organization location. Agoda is not responsible for any fees related to unsolicited resumes.

 

 

 

 

Meet the Team

Ming Nichanan Career in accounting is generally depicted as boring job, However, it never happens when we work at agoda. As our businesses are dynamic, we can learn something new to serve the business every day. We are surrounded by expert, energetic, and supportive people which push us to grow and be the better one in every single step in Agoda. Ming Nichanan Senior Accounting Manager

Discover Bangkok

Agoda Careers - Bangkok Our operating headquarters are based in the Thai capital of Bangkok, where we employ over 2,000 people from around the globe. While it’s 30°C+ outside, Agodans don’t sweat, knowing they have the coolest jobs out there. If you’re successful at getting a role based in Bangkok, we’ll provide relocation support for you and your family to help you move and settle into your new environment. Read More

Apply Now

Accounts Payable Supervisor (Bangkok based)
AutoFill your information
spinner

By submitting your Application you confirm you have read and agreed to Agoda applicants Privacy statement.

Want to hear about future opportunities?

Join our Talent Community to receive the latest updates about job openings, how we hire and #LifeAtAgoda!

By submitting this form, you understand and agree to our privacy statement and that we may collaborate and share your data with third-party providers to improve the recruitment experience. You may ask to remove your data at any time.